Elektronski dnevnik
Navigacija: Home \ Portfolio \ Elektronski dnevnik

Klijent: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Podrška: Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije

Elektronski dnevnik

Vreme projekta: januar 2008 – jun 2010. | Rukovodilac projekta: Miloš Jovanović

Osnovne informacije

Elektronski dnevnik je sveobuhvatno rešenje za praćenje ocena, izostanaka, kontrolnih i pismenih zadataka, i drugih parametara koji se odnose na učenike srednjih i osnovnih škola. Zamišljen je kao sistem koji olakšava roditeljima proveru napredovanja njihove dece i komunikaciju sa profesorima, i istovremeno omogućava školama prepoznavanje trendova u dostignućima njihovih učenika pomoću naprednih algoritama za analitiku koji su integrisani u sistem.

Projekat je razvijen u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje Autonomne pokrajine Vojvodine uz podršku Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije, i uvažavajući preporuke škola i profesora s ciljem razvoja i implementacije rešenja koje će biti prilagođeno svima. Razvijeni softver je postepeno uvođen kao pilot projekat u određenim školama i kontinualno unapređivan u skladu sa povratnim informacijama.

Elektronski dnevnik je razvijen pretežno uz pomoć web tehnologija koje uključuju HTML, CSS, JavaScript, PHP i MySQL.

Uloga OpenLink Grupe

OpenLink Grupa je razvila celokupan projekat elektronskog dnevnika i nastavila sa održavanjem ovog sistema nakon što je uveden u školama širom Srbije.

Razvijene su front-end i back-end komponente web servisa elektronskog dnevnika, kako sa eksterne strane (moduli kojima pristupaju roditelji), tako i sa interne (moduli kojima pristupaju profesori i administratori škola). Pored ovoga, razvijena je i šema baze podataka koja garantuje optimalne performanse i konformaciju postojećim pravilima i praksama. Poseban akcenat stavljen je na skalabilnost (s ozbirom na količinu podataka i broj korisnika i uslove pod kojima sistem funkcioniše), kao i na lakoću korišćenja i bezbednost informacija.

U skladu sa informacijama dobijenim od prvih korisnika beta verzije Elektronskog dnevnika izvršene su korekcije u načinu funkcionisanja ovog proizvoda.

Tok projekta

U početnim fazama projekta izvršena je studija i napravljen detaljan set zahteva na koje ovaj sistem mora da odgovori kako bi opravdao očekivanja korisnika. Razmotrene su moguće prepreke u radu na koje treba obratiti pažnju i definisani su rokovi završetaka svih delova sistema.

U narednim fazama pristupili smo dizajnu i implementaciji celog sistema. Osmišljeni su korisničko iskustvo i scenariji interakcije, razvijena je interna arhitektura svih modula i započeta implementacija projektnih zahteva u skladu sa prethodno definisanim standardima.

Tokom krajnjih faza, sistem je testiran i korigovan kako bi mogao da se uvede u nekoliko odabranih škola. Nakon ovog koraka, praćeni su parametri korišćenja i u komunikaciji sa trenutnim korisnicima razvijena su nova unapređenja koja smo potom iterativno implementirali.